Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gaming via Firefox: broken audio in Fedora 34 but it works on Debian 10

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi.

I have been experiencing audio problems in Fedora's Firefox when gaming in some web sites like <kbhgames.com>. An example happpens in <https://kbhgames.com/game/dragon-ball-advanced-adventure>.

All goes well on a 64-bit Debian Buster's Firefox 78.14.0esr. The problem is about a 64-bit Fedora's Firefox 94.0. And yes, the issue is there even when all permissions are loosen.

Besides optional troubleshooting Information being shared, common specs are below for convenience:

* user agent Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0; and

* Kernel (according to uname) Linux charger-rt 5.14.18-200.fc34.x86_64 #1 SMP Fri Nov 12 16:48:10 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux.

Plus, the <about:support>'s Media table

Media Audio Backend pulse-rust Max Channels 2 Preferred Sample Rate 48000 Roundtrip latency (standard deviation) 77.89ms (21.60) Output Devices Name Group Vendor State Preferred Format Channels Rate Latency Built-in Audio Analog Stereo Enabled All default: F32LE, support: S16LE S16BE F32LE F32BE 2 default: 48000, support: 1 - 384000 0 - 0 Input Devices Name Group Vendor State Preferred Format Channels Rate Latency Monitor of Built-in Audio Analog Stereo Enabled None default: F32LE, support: S16LE S16BE F32LE F32BE 2 default: 48000, support: 1 - 384000 0 - 0 Built-in Audio Analog Stereo Enabled All default: F32LE, support: S16LE S16BE F32LE F32BE 2 default: 48000, support: 1 - 384000 0 - 0

Regards.

Hi. I have been experiencing audio problems in Fedora's Firefox when gaming in some web sites like <kbhgames.com>. An example happpens in <https://kbhgames.com/game/dragon-ball-advanced-adventure>. All goes well on a 64-bit Debian Buster's Firefox 78.14.0esr. The problem is about a 64-bit Fedora's Firefox 94.0. And yes, the issue is there even when all permissions are loosen. Besides optional troubleshooting Information being shared, common specs are below for convenience: '''* user agent''' Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0; and '''* Kernel (according to uname)''' Linux charger-rt 5.14.18-200.fc34.x86_64 #1 SMP Fri Nov 12 16:48:10 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux. Plus, the <about:support>'s Media table Media Audio Backend pulse-rust Max Channels 2 Preferred Sample Rate 48000 Roundtrip latency (standard deviation) 77.89ms (21.60) Output Devices Name Group Vendor State Preferred Format Channels Rate Latency Built-in Audio Analog Stereo Enabled All default: F32LE, support: S16LE S16BE F32LE F32BE 2 default: 48000, support: 1 - 384000 0 - 0 Input Devices Name Group Vendor State Preferred Format Channels Rate Latency Monitor of Built-in Audio Analog Stereo Enabled None default: F32LE, support: S16LE S16BE F32LE F32BE 2 default: 48000, support: 1 - 384000 0 - 0 Built-in Audio Analog Stereo Enabled All default: F32LE, support: S16LE S16BE F32LE F32BE 2 default: 48000, support: 1 - 384000 0 - 0 Regards.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.