Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox windows could not be dragged now.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi larry

more options

Maximizing and minimizing are still normal, but Firefox windows could not be dragged now.

$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 22.04.1 LTS Release: 22.04 Codename: jammy

$ firefox --full-version Mozilla Firefox 102.0.1 20220707183149 20220707183149

$ firefox --help Usage: /snap/firefox/1551/usr/lib/firefox/firefox [ options ... ] [URL]

$ which firefox /usr/bin/firefox

Maximizing and minimizing are still normal, but Firefox windows could not be dragged now. $ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 22.04.1 LTS Release: 22.04 Codename: jammy $ firefox --full-version Mozilla Firefox 102.0.1 20220707183149 20220707183149 $ firefox --help Usage: /snap/firefox/1551/usr/lib/firefox/firefox [ options ... ] [URL] $ which firefox /usr/bin/firefox

Giải pháp được chọn

Ok, Firefox is already working properly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Ok, Firefox is already working properly.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.