Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Symbol size too big after update to version 103.0.1

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi m_vanselow

more options

After update of Firefox version 103.0.1 the symbols are too big and the size cannot be reduced (to small size). So too few symbols fit into a symbol line. How can this be fixed?

After update of Firefox version 103.0.1 the symbols are too big and the size cannot be reduced (to small size). So too few symbols fit into a symbol line. How can this be fixed?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can look at this thread:

  • /questions/1384204 SINCE THE LAST UPDATE, THE FIREFOX SCREEN DOES NOT FIT MY SYSTEM SETTING(125%)

You can create a new Number pref on the about:config page and set its value to 100.
  • about:config => ui.textScaleFactor = 100

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can look at this thread:

  • /questions/1384204 SINCE THE LAST UPDATE, THE FIREFOX SCREEN DOES NOT FIT MY SYSTEM SETTING(125%)

You can create a new Number pref on the about:config page and set its value to 100.
  • about:config => ui.textScaleFactor = 100

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Hữu ích?

more options

Problem solved. Thanks. But the link to 'Problem solved' https://support.mozilla.org/questions/1385074/solve/1524854?watch=DMAjuAKsUk&utm_campaign=questions-reply&utm_source=notification&utm_medium=email does not work in Firefox even not in provate mode.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.