Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

updates!!! almost every single day, sometimes twice a day!

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Please oh please diminish the number of updates for firefox developer edition ....

we used to have an update every other month or even once and forever But now it seems firefox is nagging me over updates almost on every time I launch it...

I can understand security patches needd to be installed asap. I do feel however that most updates are little more than bugfixes most of them not even important for me...

please allow me to choose not install those "bugfixes" every single time... or to have it check less often...

Please oh please diminish the number of updates for firefox developer edition .... we used to have an update every other month or even once and forever But now it seems firefox is nagging me over updates almost on every time I launch it... I can understand security patches needd to be installed asap. I do feel however that most updates are little more than bugfixes most of them not even important for me... please allow me to choose not install those "bugfixes" every single time... or to have it check less often...

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.