Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get rid of the search box in the toolbar?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

How can I get rid of the search box in the toolbar, I find it unproductive and never use it, I would prefer to use the space for shortcuts that are frequently used. There should also be an option to decrease the size of the toolbar & tabs.

How can I get rid of the search box in the toolbar, I find it unproductive and never use it, I would prefer to use the space for shortcuts that are frequently used. There should also be an option to decrease the size of the toolbar & tabs.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.