Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

High number of processes for Firefox 102.0.1esr with only one tab; How to reduce

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi citizen1138x

more options

Hi,

I am testing v102esr of Firefox for a rollout in September.

One of this issues I have come across is the extremely high number of processes started when opening Firefox.

We have our own website run via Windows Server using IIS. The home page has no remote content - it's all local so I don't believe any remote content is being opened. There is only one tab open.

For each new tab I open I get at least one additional process. So with 10 tabs opened I ended up with 24 processes.

In FF91esr this was 3-5 processes. I also noticed under performance settings I can no longer specify the number of processes.

Is there any way to reduce this number to something more sane, like 3-5?

Also, why is there a Console Window Host running under Firefox?

Is the Node.js also new? I don't recall seeing it before

thanks

Hi, I am testing v102esr of Firefox for a rollout in September. One of this issues I have come across is the extremely high number of processes started when opening Firefox. We have our own website run via Windows Server using IIS. The home page has no remote content - it's all local so I don't believe any remote content is being opened. There is only one tab open. For each new tab I open I get at least one additional process. So with 10 tabs opened I ended up with 24 processes. In FF91esr this was 3-5 processes. I also noticed under performance settings I can no longer specify the number of processes. Is there any way to reduce this number to something more sane, like 3-5? Also, why is there a Console Window Host running under Firefox? Is the Node.js also new? I don't recall seeing it before thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Those changes to processes are a result of the fission experiment (see link below). You can opt out by changing the following preference to false. fission.autostart You need to restart the browser for the change to take effect.

https://wiki.mozilla.org/Project_Fission

Can you dismiss the "Windows Console Host"? If not, can you provide a screenshot?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Those changes to processes are a result of the fission experiment (see link below). You can opt out by changing the following preference to false. fission.autostart You need to restart the browser for the change to take effect.

https://wiki.mozilla.org/Project_Fission

Can you dismiss the "Windows Console Host"? If not, can you provide a screenshot?

Hữu ích?

more options

I can "kill" the console host process, but I shouldn't have to do that.

Anyway, setting the fission.autostart preference to false restores Firefox to a more sane 4 processes.

Sir, you are a legend. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.