Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All bookmarks deleted after most recent update

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KT

more options

My Firefox updated recently. All my bookmarks were there this morning; but as of a few minutes ago, all my Bookmarks are gone. is there a way to restore them?

My Firefox updated recently. All my bookmarks were there this morning; but as of a few minutes ago, all my Bookmarks are gone. is there a way to restore them?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Any thoughts on this? I'm kind of hamstrung at work since all my Bookmarks are gone.

Hữu ích?

more options

My Bookmarks are still on my iPhone. How do I get them from my iPhone onto my laptop? Please assist.

Hữu ích?

more options

OK, I found it: Manage Bookmarks / Restore.

I'm going to switch back to Chrome. Something weird seems to happen every time there's a Firefox update.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.