Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the latest Firefox update removed the scroll bar, how do I get it back on windows 10?

more options

There should have been a list of 'what's new' included with this update, and a method to reset the features you modified. My windows 10 machine does not have a mouse wheel nor effective touch pad. The elevator scroll bar is my best way to see web content. Please Email me with the setting tweak to get it back. Searching within Firefox settings or within Mozilla help does not even find the issue... BAD FORM Mozilla, you look like Microsoft, breaking things for no good reason.

There should have been a list of 'what's new' included with this update, and a method to reset the features you modified. My windows 10 machine does not have a mouse wheel nor effective touch pad. The elevator scroll bar is my best way to see web content. Please Email me with the setting tweak to get it back. Searching within Firefox settings or within Mozilla help does not even find the issue... BAD FORM Mozilla, you look like Microsoft, breaking things for no good reason.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This should help -

scroll bar gone https://support.mozilla.org/en-US/questions/1376053

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.