Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Constant crashes, reinstalled and still having the issue; Windows 10

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hello. I'm having an issue with Firefox on Windows 10. The browser keeps freezing and then crashing randomly and it's getting to the point where it's interrupting my workflow. I can't figure out what exactly is causing the crashes and I've even reinstalled Firefox (while keeping the profile from the previous install) no no avail.

Hello. I'm having an issue with Firefox on Windows 10. The browser keeps freezing and then crashing randomly and it's getting to the point where it's interrupting my workflow. I can't figure out what exactly is causing the crashes and I've even reinstalled Firefox (while keeping the profile from the previous install) no no avail.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.