Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unusual characters displayed

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fschipizky

more options

When I go to websites there are unusual characters(light font) that are displayed. That shouldn't be there. How do I get rid of them?

See attached screenshot.

When I go to websites there are unusual characters(light font) that are displayed. That shouldn't be there. How do I get rid of them? See attached screenshot.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can look under:

  • Settings -> General -> Language and Appearance -> Fonts -> Advanced
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi This can happen if you block remote fonts that are downloaded from internet or otherwise block downloadable fonts.

Make sure you allow pages to choose their own fonts.

  • Settings -> General: Fonts & Colors -> Advanced
    [X] "Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above"

If you use uBlock Origin make sure not to "block remote fonts".

Hữu ích?

more options

I don't see "Fonts &Colors" I am using a Macbook pro.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can look under:

  • Settings -> General -> Language and Appearance -> Fonts -> Advanced

Hữu ích?

more options

Thanks, that worked. I was looking at the wrong header. On my computer at the top under "Firefox" it says "Preferences" instead of "Settings"

Frederick

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.