Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've been having problems with printing a label. The print is too big to fit on the paper. If I use another browser, it comes out fine.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

I've been having problems with printing labels from my website.The print is too big to fit on the paper. I have been printing labels for years. If I use another browser, it comes out fine. I already refreshed Firefox and also "cleared the saved print settings" via the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page. Nothing works. I am ready to switch to Chrome if it is not fixed. Thank you for your help.

I've been having problems with printing labels from my website.The print is too big to fit on the paper. I have been printing labels for years. If I use another browser, it comes out fine. I already refreshed Firefox and also "cleared the saved print settings" via the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page. Nothing works. I am ready to switch to Chrome if it is not fixed. Thank you for your help.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.