Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync not working

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

duplicate of /questions/1384699 thread

Your sync does not work. NO I DID NOT CLICK ON USE MY PHONE. Your site is sitting there doing nothing with it saying click to install on other devices. It is stupid your system is really bad

duplicate of [/questions/1384699] thread Your sync does not work. NO I DID NOT CLICK ON USE MY PHONE. Your site is sitting there doing nothing with it saying click to install on other devices. It is stupid your system is really bad

Được chỉnh sửa bởi James vào