Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Shortcuts tab now has nearly all blank icons

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

When I open a tab, I set it to default to show the shortcuts/search engine (image below). I once had 3 nearly full rows of shortcuts, now I have next to nothing. How did they disappear? And it was selective, since 3 remain that are not sponsored shortcuts or anything Firefox would care about on its own.

Any ideas as to how to fix this?

Paul

When I open a tab, I set it to default to show the shortcuts/search engine (image below). I once had 3 nearly full rows of shortcuts, now I have next to nothing. How did they disappear? And it was selective, since 3 remain that are not sponsored shortcuts or anything Firefox would care about on its own. Any ideas as to how to fix this? Paul
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.