Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete cookies and site data when Firefox is closed deleting exceptions

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've enabled 'Delete cookies and site data when Firefox is closed' to delete the cookies and site data when I close Firefox, but I would like to add some exceptions (mostly mail site). Every time I add the exception through Manage Exceptions... button and then I close Firefox, when I restart Firefox, the exception is gone. Is this expected? I don't think so. If so, it's not clear in the UI, as the button is just next to the mentioned checkbox.

Version: Firefox 103.0 (64-bit) SO: macOS Monterey 12.5

I've enabled 'Delete cookies and site data when Firefox is closed' to delete the cookies and site data when I close Firefox, but I would like to add some exceptions (mostly mail site). Every time I add the exception through Manage Exceptions... button and then I close Firefox, when I restart Firefox, the exception is gone. Is this expected? I don't think so. If so, it's not clear in the UI, as the button is just next to the mentioned checkbox. Version: Firefox 103.0 (64-bit) SO: macOS Monterey 12.5

Giải pháp được chọn

I just got help with this.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I just got help with this.

Hữu ích?

more options

It seems that enabling Site Settings at 'Clear history when Firefox closes' Settings was the issue. Thanks!

Hữu ích?

more options

You can check that you aren't clearing important cookies.

  • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" keeps cookies with an allow exception (toggling this setting makes changes to the "Clear history when Firefox closes" settings in 102+ versions and these settings prevail)
  • using "Clear history when Firefox closes" to clear cookies in Firefox 102+ honors exceptions (earlier versions removed all cookies)

Make sure to keep the "Site settings".

  • clearing the "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.