Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

snap firefox packages for Ubuntu Core 22.

 • 7 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 41 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi CheAnandKri

more options

1. How to install and run Firefox browser in ubuntu Core 22? As My experiment Firefox has the snap package. But it has the dependency its works in Ubuntu 22 Desktop Edition.

I need the support/guidance to install and run Firefox in Ubuntu Core 22.

1. How to install and run Firefox browser in ubuntu Core 22? As My experiment Firefox has the snap package. But it has the dependency its works in Ubuntu 22 Desktop Edition. I need the support/guidance to install and run Firefox in Ubuntu Core 22.

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla, unzip it, and run firefox-bin it from the folder. It's a good idea to have a separate version with your Distro version. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

To install with Snap look at this. https://vitux.com/4-ways-to-install-mozilla-firefox-in-ubuntu/

Hữu ích?

more options

It Works in Ubuntu Desktop Edition.

But I need the support to install in Ubuntu Core' 22( Embedded Devices ).

While Running Firefox in UC22 get the error. Error: no DISPLAY environment variable specified.

Hữu ích?

more options

Hmm there are threads like https://stackoverflow.com/questions/784404/how-can-i-specify-a-display

The minimal system requirements you need to run Firefox is at https://www.mozilla.org/firefox/103.0/system-requirements/

Firefox will not run at all without the following libraries or packages: glibc 2.17 or higher GTK+ 3.14 or higher libstdc++ 4.8.1 or higher X.Org 1.0 or higher (1.7 or higher is recommended) For optimal functionality, we recommend the following libraries or packages: DBus 1.0 or higher GNOME 2.16 or higher libxtst 1.2.3 or higher NetworkManager 0.7 or higher PulseAudio

FFmpeg is also another package to install to have the codecs needed to full HTML5 player support to play video, audio and games.

Hữu ích?

more options

As per the firefox requirements,

  Firefox will not run at all without the following libraries or packages:
    glibc 2.17 or higher
    GTK+ 3.14 or higher
    libstdc++ 4.8.1 or higher
    X.Org 1.0 or higher (1.7 or higher is recommended)

Ubuntu Core has the mir-kiosk/ ubuntu-frame to display the UI. In the snap store I couldn't find the X.Org package. I can run the wpe-webkit in ubuntu core without any issue.

Would you please confirm, Will Firefox works in ubuntu core? If Yes, Any steps/pre-condition specific to Ubuntu Core 22

Được chỉnh sửa bởi CheAnandKri vào

Hữu ích?

more options

Firefox will not run at all without the following libraries or packages:

glibc 2.17 or higher
GTK+ 3.14 or higher
libstdc++ 4.8.1 or higher
X.Org 1.0 or higher (1.7 or higher is recommended)

But Ubuntu Core uses mir-kiosk/ ubuntu frame to display the GUI. I couldn't find the X.Org package in the snap store. Please note, I can launch wpe-webkit in Ubuntu Core 22. Please confirm, will firefox works in ubuntu core?

Được chỉnh sửa bởi CheAnandKri vào

Hữu ích?

more options

As per the Firefox requirements, It needs X.Org 1.0 or higher (1.7 or higher is recommended)

But Ubuntu Core has mir-kiosk / ubuntu frame to display the UI. I able to run wpe-webkit in ubuntu core 22. As Ubuntu Core supports only snap. But I couldn't find snap package X.org Will Firefox run in Ubuntu Core?

Hữu ích?

more options

Let me know the steps/ pre-condition to run the firefox in ubuntu Core 22

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.