Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use firefox browser for most of my web browsing, today there was an update which is not unusual but on restarting all my bookmarks had gone. I tried doing all the things as recomended including from the old firefox data on my desktop, I also uninstalled firefox and reinstalled it which I have done before with no problem. can anyone help !

I use firefox browser for most of my web browsing, today there was an update which is not unusual but on restarting all my bookmarks had gone. I tried doing all the things as recomended including from the old firefox data on my desktop, I also uninstalled firefox and reinstalled it which I have done before with no problem. can anyone help !

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.