Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox always opens two windows when starting from a mail link.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Problem with Firefox opening two windows when connecting from another application link. STILL NOT FIXED. Running on Mac OS Monterey 12.5. There are numerous complaints about this bug but it never got fixed. It has become extremely annoying to me.


/moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section for macOS, Windows and Linux.

Problem with Firefox opening two windows when connecting from another application link. STILL NOT FIXED. Running on Mac OS Monterey 12.5. There are numerous complaints about this bug but it never got fixed. It has become extremely annoying to me. /moved thread from Firefox for <b>iOS</b> (for iPhone/iPad) to Firefox section for <b>macOS</b>, Windows and Linux.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

This is a known bug on Mac when you open an external link when Firefox isn't running.

  • 1600153 - macOS 10.15 Catalina - two firefox windows are opened when clicking on external link

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào