Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

homescreen is suddenly giant and I have to reduce magnification to 50% to get it back to normal

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi caen2112

more options

I think I may have accidently pressed a button and made the homescreen giant even though it shows as being at 100%. Does anyone know of a way to return to to normal?

I think I may have accidently pressed a button and made the homescreen giant even though it shows as being at 100%. Does anyone know of a way to return to to normal?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi

Firefox 103 now applies the Windows "Make text bigger" setting as a zoom multiplier (Release Notes).

If you do not need "Make text bigger" for other applications, the simplest thing you can do is reset that to 100% to resolve the issue:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Firefox 103 now applies the Windows "Make text bigger" setting as a zoom multiplier (Release Notes).

If you do not need "Make text bigger" for other applications, the simplest thing you can do is reset that to 100% to resolve the issue:

more options

Thanks Paul, that sorted my problem.