Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to move any and all disk writes made by firefox to ANOTHER drive?

more options

Referring to this forum post, step 2 of the chosen solution no longer exists. Please help.

Referring to [https://support.mozilla.org/en-US/questions/944695 this forum post], step 2 of the chosen solution no longer exists. Please help.

Giải pháp được chọn

You mean:

2. Click the Show Folder button.

Since then, the page got more buttons. Use the "Open Folder" button on the Profile folder row.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You mean:

2. Click the Show Folder button.

Since then, the page got more buttons. Use the "Open Folder" button on the Profile folder row.

more options

Thank you sir! The only negative consequence I found was that my Add-Ons are gone, but it's not a big issue for me to add them again.

Được chỉnh sửa bởi Grow_Your_Food vào

more options

The reason is that the extensions.json file stores hardcoded paths to the old location. If your extensions stored critical data, then it might be worth editing the file. Otherwise, reinstalling is simpler.