Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Failed ESR update, not compatable with old operating system. Seemd to have replaced old ESR with 77.0.1 (64-bit)

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Firefox was crashing, installed update under "about firefox". Launched and error said: Needs newer version of operating system. What to do? Have followed all the help articles and it does not see my previous profile only the new profile shows.

Firefox was crashing, installed update under "about firefox". Launched and error said: Needs newer version of operating system. What to do? Have followed all the help articles and it does not see my previous profile only the new profile shows.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.