Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

outlook.com access

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi azutkempton

more options

I canNOT access outlook.com (using Mac Monterey) - it was working a couple days ago and now all I get is a blank screen. I can access it using Chrome so I'm thinking this is a Firefox browser issue. I'd REALLY like to continue using Firefox but need to access it on the same browser I've been using.

HELP!!

THANK YOU!

I canNOT access outlook.com (using Mac Monterey) - it was working a couple days ago and now all I get is a blank screen. I can access it using Chrome so I'm thinking this is a Firefox browser issue. I'd REALLY like to continue using Firefox but need to access it on the same browser I've been using. HELP!! THANK YOU!

Giải pháp được chọn

Hi azutkempton, I'm on Monterey with Firefox 103, and outlook loads fine here.

Try this: 1. Go to History > Show All History 2. Right-click on outlook.com and choose Forget about this Site.

NOTE: You will need to log into outlook again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Can you post a full browser screenshot showing what you get? Let test my mac 10.13.6. Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Did you clear the browser cache? https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

It works for me. see screenshot

Hữu ích?

more options

I will try your other suggestions....as requested, here is a screenshot of what my Outlook.com page looks like on Firefox.

THANK YOU for your suggestions and help.

Hữu ích?

more options

....forgot to add the screenshot - see attached file.

Hữu ích?

more options

Problem still exists in 'Troubleshoot' mode.

THANK YOU for the suggestions, I'll read up on those and try them...

To jonzn4SUSE: Thank you for that scrrenshot but it appears you are using High Sierra and I am using Monterey. Would that make a difference? .

Hữu ích?

more options

You can try this option, but make sure you have your password. https://support.mozilla.org/en-US/kb/remove-websites-address-bar-suggestions The different OS is not the issue. Your screenshot is soooo widdle!  ;-)

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi azutkempton, I'm on Monterey with Firefox 103, and outlook loads fine here.

Try this: 1. Go to History > Show All History 2. Right-click on outlook.com and choose Forget about this Site.

NOTE: You will need to log into outlook again.

Hữu ích?

more options

That worked....THANK YOU, THANK YOU!!!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.