Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enhanced Site Tracking is off but Firefox is deleting sessions between screens

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi breadwild

more options

I developed a web app that checks the existing session login for each new page. So, after logging in the first time, the user is shown a dashboard with a list of functions they can access (My Account, etc). When an item is clicked and the application calls the function, it first checks for the existence of login session. If it's not there, then the user is forced back to login screen. However Firefox is deleting the session at some point so when the session is checked for the new function, the user is forced to login again. Chrome, Safari, Edge do not and are fine.

Enhanced tracking is turned off for the site and is shown as an exception. What is happening and how can prevent it?

I developed a web app that checks the existing session login for each new page. So, after logging in the first time, the user is shown a dashboard with a list of functions they can access (My Account, etc). When an item is clicked and the application calls the function, it first checks for the existence of login session. If it's not there, then the user is forced back to login screen. However Firefox is deleting the session at some point so when the session is checked for the new function, the user is forced to login again. Chrome, Safari, Edge do not and are fine. Enhanced tracking is turned off for the site and is shown as an exception. What is happening and how can prevent it?

Giải pháp được chọn

I entered the subdomain as well as the top domain and problem went away.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

So this isn't a firefox issue as the app wasn't from firefox. Did you try to send the question to the developer link of firefox to look or verify the issue with.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/Contact_us

Hữu ích?

more options

The web application has nothing to do with Firefox and I am the developer. I'm saying that something in my privacy settings is not correct because Firefox is deleting the session.

The other browsers mentioned are fine.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I entered the subdomain as well as the top domain and problem went away.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.