Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to play some videos on "The New Daily" (AU) site Error code 242632

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 117 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bozwell

more options

There are some videos on this News site;

https://thenewdaily.com.au/news/politics/australian-politics/2022/07/26/anthony-albanese-challenges-paul-bongiorno/

Error code 242632 "The video cannot be played on this browser"

There are some videos on this News site; https://thenewdaily.com.au/news/politics/australian-politics/2022/07/26/anthony-albanese-challenges-paul-bongiorno/ Error code 242632 "The video cannot be played on this browser"

Giải pháp được chọn

Are you on VPN having the issue? If so, what happens when you're not on VPN?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

It works for me. see screenshot What OS?

more options

It's MacOS.

more options

I think it is possibly due to my configuration ie using VPN (Windscribe) and possibly other issues.

I wondered if there was a simple Firefox setting I could adjust.


Thanks anyway.

more options

Giải pháp được chọn

Are you on VPN having the issue? If so, what happens when you're not on VPN?

more options

Thanks John, problem is now solved, I had disabled my Macbook Air browser, and it still would not work, BUT I had overlooked that I had installed a Windscribe Browser Extension on Firefox!!

Thanks for the hint.

Cheers, Boz in OZ