Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to delete a folder when you cannot right click

more options

how can i delete a folder without right clicking

how can i delete a folder without right clicking

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You could arrow to the target folder, then press delete.

Or, after arrowing to the folder, to open the same context menu that right-click opens: press shift+f10. or, press the menu key if your keyboard has one (typically it is located next to the right ctrl key).

more options

This is second hand because I'm a Windows user:

Generally speaking, Mac users with a one-button mouse can call up the "right-click" context menu by holding down the Ctrl key and clicking with the main (left) button.