Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs in ver 102.0.1 are now Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Ever since the update I have no visible Tabs but only bookmarks.... I can go to a website(tab created) and then go to another bookmark that is shown but when I close it it closes firefox. I've tried to download an older version such as 90.0 but it automatically downloads the newest vers. of 102. see attached pic... once upon a time the tabs were at top and if I decided to close it, it would close but it wouldn't close firefox, I would just go to another tab. Quit upgrading for the sake of upgrading! If it ain't broke, don't fix it!!! I need some assistance..

Ever since the update I have no visible Tabs but only bookmarks.... I can go to a website(tab created) and then go to another bookmark that is shown but when I close it it closes firefox. I've tried to download an older version such as 90.0 but it automatically downloads the newest vers. of 102. see attached pic... once upon a time the tabs were at top and if I decided to close it, it would close but it wouldn't close firefox, I would just go to another tab. Quit upgrading for the sake of upgrading! If it ain't broke, don't fix it!!! I need some assistance..
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.