Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Did Firefox crash earlier this week? Icons are all out of order with wrong pictures, etc.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Was there a recent update, because my Firefox crashed and all of my icons on the mains page are out of order and have the wrong icons. It seems slow. I am on a Mac. but want to make sure I don't have a virus or something. It happened earlier this week.

Was there a recent update, because my Firefox crashed and all of my icons on the mains page are out of order and have the wrong icons. It seems slow. I am on a Mac. but want to make sure I don't have a virus or something. It happened earlier this week.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.