Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot open link in Bell webmail email

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I use Bell webmail and have no problem accessing emails. However cannot open/click an attachment square from Bell regarding a survey they emailed me. There was a square saying 'complete survey' when I printed their email but not visible on my email desktop screen. When I forwarded email to a friend she was able to open the survey and thinks it is a browser problem. Can you suggest how to open an attachment. I have no problem with PDF links and those underlined. Thank you. Elly Scholten

I use Bell webmail and have no problem accessing emails. However cannot open/click an attachment square from Bell regarding a survey they emailed me. There was a square saying 'complete survey' when I printed their email but not visible on my email desktop screen. When I forwarded email to a friend she was able to open the survey and thinks it is a browser problem. Can you suggest how to open an attachment. I have no problem with PDF links and those underlined. Thank you. Elly Scholten

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.