Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox closing Yahoo Mail Tab on download of attachment

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi olsonda

more options

I use Yahoo mail within Firefox. Just recently it has changed so that if I select the download option, to download any attachment to an email, it will either open (if say a PDF) or ask me where I want to save the attachment, but then the tab the Yahoo mail is open in will close once the attachment has opened/saved. Before, I could download/open/save or whatever and the Yahoo mail tab would remain open (as I would expect it to).

Any suggestions gratefully received.

I use Yahoo mail within Firefox. Just recently it has changed so that if I select the download option, to download any attachment to an email, it will either open (if say a PDF) or ask me where I want to save the attachment, but then the tab the Yahoo mail is open in will close once the attachment has opened/saved. Before, I could download/open/save or whatever and the Yahoo mail tab would remain open (as I would expect it to). Any suggestions gratefully received.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Confirmed. I have same problem. Win 10 21H2 Firefox 104.0.2 Yahoo window randomly closes after downloading files, usually pdf's. Have tried Foxit, Adobe Reader and Firefox pdf reader, no change. There is no problem reopening the closed window, but it is a nuisance. Don't know which SETTINGs I might change to avoid this. It ONLY happens with the Yahoo window. It seems only to happen connected with downloads. I can't correlate the closing with anything I am doing...random after download.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.