Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable tab animations (FF 102)

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 87 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi caetano1

more options

An old question but seems like the about:config parameters have changed recently. the following don't exist anymore : toolkit.cosmeticAnimations.enabled ui.prefersReducedMotion

I've searched with other keywords but couldn't find the new one.

An old question but seems like the about:config parameters have changed recently. the following don't exist anymore : toolkit.cosmeticAnimations.enabled ui.prefersReducedMotion I've searched with other keywords but couldn't find the new one.

Giải pháp được chọn

You have to create that preference (ui.prefersReducedMotion).

Edit: create it as a number with the value 1.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What tab animations is this about ?

about:config => ui.prefersReducedMotion = 1 blocks some animations

more options

Giải pháp được chọn

You have to create that preference (ui.prefersReducedMotion).

Edit: create it as a number with the value 1.

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

more options

My mistake, I created it as a boolean, but as a number it works. Thanks!