Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

login issues

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi robertshill

more options

Because of my work I have to use a specific car rental company but recently I am unable to log in to my account on their website via Firefox. Safari, which I prefer not to use, is no problem but if I try to log in using Firefox it gets stalled on the spinning wheel. I have an ad blocked but I had already turned it off for accessing that particular site, I think I just got a browser update, it just doesn't want to log in. Anyone have any ideas? I'm on a Macbook, OS 12.4. Firefox says it's up to date, version 102.0.1

Because of my work I have to use a specific car rental company but recently I am unable to log in to my account on their website via Firefox. Safari, which I prefer not to use, is no problem but if I try to log in using Firefox it gets stalled on the spinning wheel. I have an ad blocked but I had already turned it off for accessing that particular site, I think I just got a browser update, it just doesn't want to log in. Anyone have any ideas? I'm on a Macbook, OS 12.4. Firefox says it's up to date, version 102.0.1

Giải pháp được chọn

Total cookie protection may be the issue.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection-and-website-breakage-faq

You could try forgetting the site. Backup your username and password first. Site data will be stored again when you revisit the site. Right-click the site in History (ctl+shft+h) and select Forget About This Site.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

Thank you for your help, but unfortunately that still didn't solve the problem.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Total cookie protection may be the issue.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection https://support.mozilla.org/en-US/kb/total-cookie-protection-and-website-breakage-faq

You could try forgetting the site. Backup your username and password first. Site data will be stored again when you revisit the site. Right-click the site in History (ctl+shft+h) and select Forget About This Site.

Hữu ích?

more options

Forgetting the site did the trick. Thank you for the help, I appreciate it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.