Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

web Browsers Icon (ico)

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Hello, Every since the last 2 updates. When I drag and drop a web site from browser into a folder, the ico that is attached to the website are super super tiny now. They were not before. I have been forced to make Icon (ico) myself from the website Logo (if they can be found) I have attached a picture. The bottom Link is how it now comes out from Firefox (Mozilla browser) since the last 2 upgrades. The top one with the folder "new folder" is how it SHOULD be, but I had to make this ico myself and exchange it out. - this happens to EVERY file I drag and drop. The second photo - the one with family group etc. The top link one is how always use to be the bottom link is how it now comes out. - See how small it has become.

How can I put it back to the top one. - only way I have been to fix this is to exchange it with my own (made) icon - and with this FK (Familykin) one, I can not find a logo clipart to replace it. (which I have been using lots of , as I do my geneology of famous people). Please help me laurie O (Sweden), ps, I prefer english.

Hello, Every since the last 2 updates. When I drag and drop a web site from browser into a folder, the ico that is attached to the website are super super tiny now. They were not before. I have been forced to make Icon (ico) myself from the website Logo (if they can be found) I have attached a picture. The bottom Link is how it now comes out from Firefox (Mozilla browser) since the last 2 upgrades. The top one with the folder "new folder" is how it SHOULD be, but I had to make this ico myself and exchange it out. - this happens to EVERY file I drag and drop. The second photo - the one with family group etc. The top link one is how always use to be the bottom link is how it now comes out. - See how small it has become. How can I put it back to the top one. - only way I have been to fix this is to exchange it with my own (made) icon - and with this FK (Familykin) one, I can not find a logo clipart to replace it. (which I have been using lots of , as I do my geneology of famous people). Please help me laurie O (Sweden), ps, I prefer english.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.