Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What's best for web development ESR or developer edition?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I am on ESR 78.15 Oesr (64 bit) should I stay on it or move to another version of Firefox if I am a web developer? From what I can gather they are the same? I am on debian linux kde

I am on ESR 78.15 Oesr (64 bit) should I stay on it or move to another version of Firefox if I am a web developer? From what I can gather they are the same? I am on debian linux kde

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I recommend that you update to the latest ESR as a minimum for your daily driver. Currently ESR is version 91, but is expected to update to 102 soon. Checking for updates in the terminal would be the swiftest way to make sure you have the most recent version from the Debian repos.

Firefox Developer Edition is a very good choice - it is a couple of versions ahead of the regularly updated Firefox that your users will have and will best to help make sure that web content you are making works for them.