Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser remember safe sites

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I tell the browser constanly on pages I use to make them safe but never does. Have to redo every time with text message or email.

I tell the browser constanly on pages I use to make them safe but never does. Have to redo every time with text message or email.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi

Please ignore that link above, I do not think you are using Firefox Focus.

Do you have an example of a site that you are marking as "safe"? It may be the case that this is happening for a very good reason.

more options

It is any site that has a selection to make it safe so I don't have to redo it every time. The suggestion to turn off enhanced tracking protection seems to work.

more options

Do you have an example of a website address where this is happening?

more options