Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo mail on laptop

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Yahoo mail is the only site on my browser that doesn't work. It opens and loads and you can open an email but you can't do anything with it. You can't look at attachments, delete, move, star, or anything. I've reloaded yahoo, created a new password and signed back in, closed Firefox and opened back up, restarted my laptop and opened back up, cleared cache - NOTHING WORKS. It works just fine on Chrome and my phone. I noticed that yahoo mail url is the only one that has a cross site cookie symbol. But when I take it out, it still doesn't work. I am beyond annoyed.

Yahoo mail is the only site on my browser that doesn't work. It opens and loads and you can open an email but you can't do anything with it. You can't look at attachments, delete, move, star, or anything. I've reloaded yahoo, created a new password and signed back in, closed Firefox and opened back up, restarted my laptop and opened back up, cleared cache - NOTHING WORKS. It works just fine on Chrome and my phone. I noticed that yahoo mail url is the only one that has a cross site cookie symbol. But when I take it out, it still doesn't work. I am beyond annoyed.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have no issues in Yahoo. see screenshot Can you show us the issue and block personal info? Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.