Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Access Denied

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options
This link gives me an access denied but works on Edge https://auth.syf.com/v3/oauth2/authorize?code_challenge=caMxZx13kncONAFu8PiG-JVaXgOqHY8OLFKwLRo8AJw&scope=read%20write&response_type=code&client_id=p0sflDd0jYUcEuZN9IrvCp6MVAayBidm&redirect_uri=https://www.synchrony.com/accounts/callback&state=GumqWIzc&code_challenge_method=S256&login_hint=aHR0cHM6Ly9zYW1zY2x1Yi5zeWYuY29tL2FjY291bnRzL2xvZ2luLz9jbGllbnQ9c2Ftcw==&nonce=oM55vRN48k

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you blocking cookies? What Addons do you have installed.