Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiple Language

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 61 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi reneemill85

more options

How can I translate my website https://rhizmall.pk/ in Mozilla with different languages, like other browsers shown by right click on tools bar or on web page to translate in different languages?

How can I translate my website https://rhizmall.pk/ in Mozilla with different languages, like other browsers shown by right click on tools bar or on web page to translate in different languages?

Giải pháp được chọn

cor-el said

You can also search the Add-ons website for a suitable translate extension.

Thanks Cor-el for good recommendation, will use this Add-ons on my Mozilla browser, which I like for my all browsing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You can't this isn't like Chrome that has on the fly language translator built in. If you want this option your sole choice is to go with Chrome to do this. Unless someone has created a Addon and keeps it up to date to work on the fly with FireFox. But I myself haven't found or seen anyone that presented that on here or Addon site to use.

Hữu ích?

more options

Dropa said

You can't this isn't like Chrome that has on the fly language translator built in. If you want this option your sole choice is to go with Chrome to do this. Unless someone has created a Addon and keeps it up to date to work on the fly with FireFox. But I myself haven't found or seen anyone that presented that on here or Addon site to use.

Thanks Dropa for your explanation, yes I am also curious about it, how different language people translate it who's loving Mozilla. I shifted my all browsing with Mozilla, because I experienced it's much better than other browsers, and enjoying a lot with Mozilla, very fast browser if compare with Chrome.

Hữu ích?

more options

There is a Google translate service. Remove the blank space in the link.

https://translate.google. com/

Hữu ích?

more options

You can also search the Add-ons website for a suitable translate extension.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

cor-el said

You can also search the Add-ons website for a suitable translate extension.

Thanks Cor-el for good recommendation, will use this Add-ons on my Mozilla browser, which I like for my all browsing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.