Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

xfinity invasion of firefox

more options

Comcast/Xfinity login appears and blocks use of Firefox. Asks for password .We do not have Xfinity. How do I get rid of it? Ihave MacOS Monteray.It also is blocking Safari.

Comcast/Xfinity login appears and blocks use of Firefox. Asks for password .We do not have Xfinity. How do I get rid of it? Ihave MacOS Monteray.It also is blocking Safari.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi jessieharsin, Are your wifi settings set to connect automatically to an xfinitywifi network (hotspot)?