Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot reach web site with Firefox - isn’t redirecting properly

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mark D

more options

I cannot seem to reach https://community.esri.com/ via Firefox but can reach it fine with Chrome and Edge.

Firefox says "The page isn’t redirecting properly. An error occurred during a connection to community.esri.com. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies."

So I even added the page to list of Exceptions, but still cannot reach site.

I cannot seem to reach https://community.esri.com/ via Firefox but can reach it fine with Chrome and Edge. Firefox says "The page isn’t redirecting properly. An error occurred during a connection to community.esri.com. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies." So I even added the page to list of Exceptions, but still cannot reach site.

Giải pháp được chọn

Link works just fine and if your cookie blocking then you will not be able to also access their site. So your going to have to check that your not cookie blocking with addons or settings.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Link works just fine and if your cookie blocking then you will not be able to also access their site. So your going to have to check that your not cookie blocking with addons or settings.

Hữu ích?

more options

One of these articles may help. It may not be enough to make an exception of that website since the redirection may require cookies from other domains.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-cookies-are-blocked-unblock-them https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Hữu ích?

more options

You can also check for issues caused by Total Cookie Protection.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

  • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

Hữu ích?

more options

In the address bar, to the left of the site address, I saw an (i) and clicked on it. When I did, I got ability to clear cookies. When I did, I got access back. And the image to the left of the address bar changed to the one like a shield.

Được chỉnh sửa bởi Mark D vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.