Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Already Running Message - Due to same Domain user running on multiple machines.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Firefox Already Running Message - Due to same Domain user running on multiple machines.

We run the same domain user on multiple machines. It uses the same app data which causes fire-fox to use the same profile in the app data. Is there a way to get around the profile locking when it use by one of the machines? Chrome and other browsers do not have this issue.

Firefox Already Running Message - Due to same Domain user running on multiple machines. We run the same domain user on multiple machines. It uses the same app data which causes fire-fox to use the same profile in the app data. Is there a way to get around the profile locking when it use by one of the machines? Chrome and other browsers do not have this issue.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Those other Browser the users most likely have separate logins to their local user profile so there would be no conflicts. You can't run the same profile on multiple machines browser security will block it. Firefox isn't a server Browser in the setup your trying use it for.