Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cookies are being deleted every few seconds

more options

I keep getting a message that "CAD 3.8.1" has deleted my cookies. I get this message every few seconds. I can't find where it's coming from to disable it. As a result my log in info isn't saved and I have to keep logging in. Has anyone else had this problem?

I keep getting a message that "CAD 3.8.1" has deleted my cookies. I get this message every few seconds. I can't find where it's coming from to disable it. As a result my log in info isn't saved and I have to keep logging in. Has anyone else had this problem?

Giải pháp được chọn

Hi Steph, Cookie Auto Delete. Disable or Remove the add-on.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Steph, Cookie Auto Delete. Disable or Remove the add-on.