Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to make FF refresh proxy settings from command line/script?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wjdingdev

more options

I configured my Windows 10 Firefox proxy to use system proxy settings, and I have a script can based on different network environment modify the system proxy autoconfiguration script address (HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL) in registry to update the proxy settings. Internet Explorer works well - new proxy configuration usually become effective in 1 or 2 minutes after the change. However, each time after my script changes the registry proxy address (without FF restart), I have to go to Firefox Tools->Settings->Proxy to manually change it to another value (in my case it's from "Use system proxy settings" to any other value), confirm it, and then change it back. Then FF is able to reload the autoconfiguration script to make it work. This is really a headache.

I just wonder is there a way to notify FF to reload the proxy autoconfiguration script address from registry from command line so that my script can trigger it automatically after the registry is modified?

Thanks.

I configured my Windows 10 Firefox proxy to use system proxy settings, and I have a script can based on different network environment modify the system proxy autoconfiguration script address (HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL) in registry to update the proxy settings. Internet Explorer works well - new proxy configuration usually become effective in 1 or 2 minutes after the change. However, each time after my script changes the registry proxy address (without FF restart), I have to go to Firefox Tools->Settings->Proxy to manually change it to another value (in my case it's from "Use system proxy settings" to any other value), confirm it, and then change it back. Then FF is able to reload the autoconfiguration script to make it work. This is really a headache. I just wonder is there a way to notify FF to reload the proxy autoconfiguration script address from registry from command line so that my script can trigger it automatically after the registry is modified? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Beyond the Proxy settings that you can do in settings anything else beyond that would be up to the user own customization settings.

Hữu ích?

more options

Thanks Dropa. But do you know how to make FF to flush/re-read proxy settings from registry? Thanks, Steven

Dropa said

Beyond the Proxy settings that you can do in settings anything else beyond that would be up to the user own customization settings.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.