Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sync problem for the same account 不同设备的账户同步问题

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tan Chee Keong

more options

I used the same account with two computers. I always keep my account in sync. Actually, they do not. My previous notebook has a series of bookmarks, but the bookmarks in the latter one is exactly different. It seems like two accounts, but I log in with the same account. Miracly, when I log the same account with my phone, the bookmarks in my phone is sync with my previous notebook I don't know how to solve it and appreciate your answer.

我有两台笔记本,登录同一个账户时是不同步的。两个笔记本的书签页完全各顾各,但我登录的是一个账户且一直保持着同步。当我用手机登录同一个账户的时候,手机会有第一个笔记本同步;第二个笔记本就好像完全是新的账户。 我不知道怎么解决这个问题,希望专业的你的回复。

I used the same account with two computers. I always keep my account in sync. Actually, they do not. My previous notebook has a series of bookmarks, but the bookmarks in the latter one is exactly different. It seems like two accounts, but I log in with the same account. Miracly, when I log the same account with my phone, the bookmarks in my phone is sync with my previous notebook I don't know how to solve it and appreciate your answer. 我有两台笔记本,登录同一个账户时是不同步的。两个笔记本的书签页完全各顾各,但我登录的是一个账户且一直保持着同步。当我用手机登录同一个账户的时候,手机会有第一个笔记本同步;第二个笔记本就好像完全是新的账户。 我不知道怎么解决这个问题,希望专业的你的回复。

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, you can try setting up automatic sync by following the steps below: Step 1: Open Settings in your firefox browser. Step 2: Select "Sync" on the left side of the page. Step 3: Log in to your account. (skip this step if you are logged in) Step 4: Make sure "Bookmarks" have been selected to sync. Step 5: Click on "Sync Now", and your bookmarks should be in sync now.

Hope this helped!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.