On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox will not open.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

I still have firefox icons but cannot open it. If I download firefox will I lose a,favorite sites/

I still have firefox icons but cannot open it. If I download firefox will I lose a,favorite sites/

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi dwblacktex1 , You shouldn't have any problems, but, just in case, you can make a copy of your Profile with all of your data.

Your Profile can be found at:

C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\

or press WinKey + R and in the dialog enter %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ then select OK.

Close Firefox and Copy your Profile, usually named default-release, and keep it some place safe.

Được chỉnh sửa bởi RobertJ vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.