On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

english is my set language but…

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

my firefox on my apple laptop is set for english but certain pages are coming up in a foreign language

before i could just quit out of firefox and relaunch and it cleared itself

ive tried that and restated but ceryain sites are still coming up in a foreign language

help please

my firefox on my apple laptop is set for english but certain pages are coming up in a foreign language before i could just quit out of firefox and relaunch and it cleared itself ive tried that and restated but ceryain sites are still coming up in a foreign language help please

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you check this:


Use Firefox in another language https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.