Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need Help. Firefox would not open, deleted firefox icon, reinstalled firefox. Lost all old data/bookmarks.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

Screen 1 message: firefox.exe Entry point not found. Files(x86)Mozilla.firefox\xul.dll. Screen 2 message: couldn't load XPCOM. After repeated tries to get to firefox I deleted the icon and re-installeed a new copy of firefox.

As my computer skills are not great my question is can any of the old data/bookmarks be retrieved? And if so

how in very simple terms/pictures.
Screen 1 message: firefox.exe Entry point not found. Files(x86)Mozilla.firefox\xul.dll. Screen 2 message: couldn't load XPCOM. After repeated tries to get to firefox I deleted the icon and re-installeed a new copy of firefox. As my computer skills are not great my question is can any of the old data/bookmarks be retrieved? And if so how in very simple terms/pictures.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi LindaBechter, Did you ever find an "old" Profile or was/is there a folder named "Old Firefox Data" on your desktop?(Ref. Question: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1381738)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.