Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove the add button from address bar?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Amay

more options

Everytime Firefox wants me to add something as search engine. For example I open YouTube and in the address bar it says ADD YOUTUBE. I cannot share screenshot because it just says uploading and not uploading anything from all my devices.

Everytime Firefox wants me to add something as search engine. For example I open YouTube and in the address bar it says ADD YOUTUBE. I cannot share screenshot because it just says uploading and not uploading anything from all my devices.

Giải pháp được chọn

You can CSS code in the userChrome.css file in the chrome folder in the Firefox profile folder to hide this context menu item. See: /questions/1350423 How do I turn this add website to search suggestion?


.menuseparator-add-engine, .context-menu-add-engine {display:none !important;}

More info about userContent.css and userChrome.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I have attached a screenshot for the same, please take a look and help me disable this.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can CSS code in the userChrome.css file in the chrome folder in the Firefox profile folder to hide this context menu item. See: /questions/1350423 How do I turn this add website to search suggestion?


.menuseparator-add-engine, .context-menu-add-engine {display:none !important;}

More info about userContent.css and userChrome.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

Hữu ích?

more options

I am sorry I did not realize I asked this before.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.