Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hi! Is it possible to make it so that "Logins & Passwords" are by default sorted by last modification, rather than alphabetical order or security notification? Thanks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I resort to "Logins & Passwords" fairly often and would like my old default setting back: before one of the recent updates, I used to simply find my choice, that is "sort by last modification", coherently conserved upon each launch.

I resort to "Logins & Passwords" fairly often and would like my old default setting back: before one of the recent updates, I used to simply find my choice, that is "sort by last modification", coherently conserved upon each launch.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can change that in the password settings to sort by options.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.