Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"You have chosen to open" dialog box

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

See dialog box screen print below. The .cpp file is not a GIT file. A .cpp file is a C++ program source file from Microsoft Visual Studio, and I should be able to open the file with Visual Studio 2019 (current version of Visual Studio on my PC). But misclassifying the .ccp file as GIT does not give me the option of opening the file with Visual Studio 2019. How do I change the classification of .cpp files from GIT to C++ (I'm on the newest version of Firefox...all prior versions worked correctly) ?

See dialog box screen print below. The .cpp file is not a GIT file. A .cpp file is a C++ program source file from Microsoft Visual Studio, and I should be able to open the file with Visual Studio 2019 (current version of Visual Studio on my PC). But misclassifying the .ccp file as GIT does not give me the option of opening the file with Visual Studio 2019. How do I change the classification of .cpp files from GIT to C++ (I'm on the newest version of Firefox...all prior versions worked correctly) ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.