Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

delete a tab / web site

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I CANNOT THIS WEB SITE FROM APPEARING ON THE TABS... IT WILL NOT PERMIT ME TO DELETE... EVERY TIME I LONG ON IT APPEARS... PLEASE HELP → www.iseecars.com THANK YOU IN ADVANCE

I CANNOT THIS WEB SITE FROM APPEARING ON THE TABS... IT WILL NOT PERMIT ME TO DELETE... EVERY TIME I LONG ON IT APPEARS... PLEASE HELP → www.iseecars.com THANK YOU IN ADVANCE

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try going into your browser history, find the site, right click on it, and select Forget About This Site.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.