Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

XPCOM and New Download of FIrefox

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi riniyy01

more options

Couldn't open Firefox XPCOM error.

Downloaded Firefox again and I now have Firefox in OS/Program Files/Mozilla Firefox (which doesn't work - XPCOM error) and a second version in OS/Program Files (x86) which works but has lost all my bookmarks and passwords.

How can I fix this please.

Couldn't open Firefox XPCOM error. Downloaded Firefox again and I now have Firefox in OS/Program Files/Mozilla Firefox (which doesn't work - XPCOM error) and a second version in OS/Program Files (x86) which works but has lost all my bookmarks and passwords. How can I fix this please.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You can download the 64-bit version of the current 102 release and remove both 32-bit and 64-bit versions you currently have installed.

  • (64-bit Firefox) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
  • (32-bit Firefox) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"

Then reinstall the 64-bit Firefox 102.0 version you previously downloaded.

Hữu ích?

more options

Thank you for your answer cor-el. Just confirming that I remove (delete) the existing 32-bit and 64-bit versions before reinstalling the 64-bit Firefox 102.0 version?

When activated, will the new downloaded version have my existing bookmarks and stored passwords?

Hữu ích?

more options

You can possibly keep the 64-bit version and reinstall a newly downloaded copy like I posted above. That increase the possibility that Firefox reuses your old profile. If Firefox insists in creating a new profile then remove compatibility.ini in the profile.

See also:

Hữu ích?

more options

So appreciate your help cor-el - it all worked perfectly and I have all my bookmarks, etc. Thank you.

Hữu ích?

more options

This issue would normally be fixed with a clean reinstall that involved deleting the Firefox program folder.

(64-bit Firefox) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\" (32-bit Firefox) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"

An error message about XPCOM missing or about platform version usually happens because of a failed Firefox update that left you with a mixture of old and updated files in the Firefox program folder. This can happen in case security software was keeping a handle of some of the files in the Firefox program folder preventing Firefox from replacing all the files. You can do a clean reinstall to ensure that all files are replaced. You may have to disable security software temporarily in case the problem persists.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.